[ورود به حساب]
 

نظرات در مورد kardan


تعداد رتبه ها: 0 میانگین رتبه: رتبه داده نشده

رتبه دهنده پروژه  نظر رتبه دهنده  رتبه دریافتی تاریخ نظر درآمد کسب شده  
  کل درآمد کسب شده [*]       0 تومان
  میانگین رتبه ها    رتبه داده نشده    

* درآمد محاسبه شده بر اساس پیشنهاد پایه کلیه پروژه های درحال انجام، پایان یافته و لغو شده بوده و مرجع دقیقی از میزان درآمد خالص کسب شده نمی باشد.