چاپ | بستن

 پروژه sql

نام پروژه پروژه sql  مخصوص کاربران طلایی
مهارت های لازم C++ / C, Access, MySQL, Oracle, SQL Server, بانکهای اطلاعاتی دیگر
تاریخ ارسال ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ [2017-01-07 09:38:27]
تاریخ پایان ۱۳۹۵/۱۰/۲۱ [2017-01-10 09:38:27]
فرصت باقی مانده - روز برای ارسال پیشنهاد باقی مانده
بودجه ۵۰,۰۰۰ - ۱۰۰,۰۰۰ تومان
وضعیت پروژه کنسل شده
سفارش دهنده
 nemo
مکان  ساری, ایران
  رتبه داده نشده

توضیح پروژه
فقط در وب سایت برنامه جو پیشنهاد خود را ارسال نمایید: http://www.barnamejoo.com
-پایگاه دادهای شامل جداول زیر را با استفاده از دستورات SQL ایجاد نمایید.
Doctors(DrId, DName, Specialty, Telephone, Years_of_experience)
Patients(PatientId, PName, gender, Address, Age, DoctorId)
Records(DrId, PatientId, Date, Diagnosis)

-2 با استفاده از دستور [insert]، چند رکورد دلخواه را در هرکدام از جداول فوق درج نمایید.
-3 با استفاده از دستور [update]، سالهای تجربه پزشکاني که تخصص ) Specialty ( آنها شامل رشته “heart” است را 3 سال اضافه نمایید.
-4 اطلاعات تمام تجویزهایي که در تاریخ 2015-12-10 ثبت شده اند را حذف نمایید.
-5برای پاسخ به موارد خواسته شدهی زیر، عبارات SQL مناسب بنویسید
الف- اطلاعات پزشکاني که بیماری با سن بیش از 50 سال دارند، بهصورت نزولي براساس نامشان، بازیابي گردد.
ب- تمام تشخیصهایي) Diagnosis ( که پزشکي با نام John برای بیماری با نام Jerry داده است، استخراج گردد.
ج( مشخصات پزشکاني که تنها بیماران زیر 10 سال دارند استخراج گردد.
د( مشخص کنید که برای هر پزشک چند رکورد از ویزیت بیماران مرد وجود دارد.


نکات

1-فایل گزارش فایل Word یا PDF این فایل باید شامل توضیح کوتاهي در مورد نحوه نوشتن هر یک از موارد فوق باشد.
2- 5 فایل با فرمت .sql شامل کد های sql مربوط به سوالات باشد


Page URL: https://www.barnamejoo.com/project/3756.html
چاپ | بستن