[ورود به حساب]
 

مشخصات jaber


profile توضیح مختصر:

توانایی انجام پروژه های با به کاری گیری php , laravel را دارم.
توانایی انجام پروژه های با javascript , reactjs را نیز در حد متوسط دارم.

دعوت:  invite از این کاربر برای ارسال پیشنهاد به پروژه خود دعوت کنید
پروژه خصوصی:   ارسال پروژه خصوصی به این کاربر
  jaber
شرکت: 
مکان:  اصفهان, ایران
رتبه:  رتبه داده نشده.
نظرات:  0 رتبه و نظر داده شده. 0 پروژه واگذار شده به این کاربر.
درآمد کسب شده:  0 تومان
* درآمد محاسبه شده بر اساس پیشنهاد پایه کلیه پروژه های درحال انجام، پایان یافته و لغو شده بوده و مرجع دقیقی از میزان درآمد خالص کسب شده نمی باشد.
علایق/مهارت ها: 

Javascript, PHPتوضیح: